सरकारले विज्ञान प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सकेन–पूर्व विज्ञानमन्त्री गणेश साह